Ukončenie podnikania

Ak vám vaše podnikanie neprináša potrebný obrat, stagnujete a vy sa už ani necítite a nemáte energiu v danom smere pokračovať a do života vám prichádzajú nové plány, vieme, čo s tým. Zrušenie spoločnosti je možné dvomi základnými spôsobmi a to likvidáciou alebo bez likvidácie. Čo to znamená? Pre vás je to možnosť využitia služieb, ktoré poskytujeme a ktoré vám umožnia ukončiť vaše podnikanie spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou na Slovensku. Či už ide o dlhodobú nevýkonnosť v súvislosti s vašim podnikaním, odchod do dôchodku, sťahovanie, zdravotné či iné dôvody.

proces likvidácie spoločnosti

Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie dochádza k predaju jej obchodného podielu. Práve obchodný podiel vyjadruje práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov spoločnosti. Spoločníci sa na základe obchodného podielu a jeho výšky môžu v istej vymedzenej miere podieľať na fungovaní spoločnosti, rozhodovať vo veciach v mene spoločnosti a týmto spôsobom sa realizovať a praktikovať svoje schopnosti v oblasti manažmentu.

koniec podnikania

Obchodný podiel sa vypočíta ako podiel vkladu spoločníka a základného imania spoločnosti. Táto hodnota sa môže počas pôsobenia spoločnosti meniť pod vplyvom ďalších vkladov spoločníkov. Predaj obchodného podielu spoločníkov musí byť v súlade so spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou, ak to nie je určené inak.

Likvidácia spoločnosti sa vzťahuje na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Pre proces likvidácie spoločnosti je určený likvidátor, ktorý dohliada na právoplatnosť celého procesu, ktorý musí byť v súlade so stanovenými pravidlami a so samotným zákonom, ktorý sa vzťahuje k likvidácii spoločnosti. V procese likvidácie je nevyhnutné vykonávať iba také úkony, ktoré sa približujú k likvidácii spoločnosti, ako je uzatváranie záväzkov, pohľadávok ako aj účtovných kníh a samotného účtovníctva. Posledným krokom je výmaz z obchodného registra, k uskutočneniu ktorého je potrebné vykonať účtovnú závierku a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Na uskutočnenie celého procesu dohliada súd.